S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači/zariadení. Nastavenia cookies môžete kedykoľvek zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

KONTAKT

FASTER GROUP s.r.o.
prevádzka:
Krížna 18, 91930 Jaslovské Bohunice
tel: +421 915 617 216
napíšte nám

» Etický kódex
ETICKÝ KÓDEX REALITNEJ KANCELÁRIE FASTER GROUP

1. Úvodné ustanovenia

Etický kódex realitnej kancelárie FASTER GROUP ustanovuje pravidlá spoločenského správania a postupov, ktoré sú záväzné pre všetkých zamestnancov, maklérov, spolupracovníkov a iné fyzické a právnické osoby, ktoré k spoločnosti FASTER GROUP viaže akýkoľvek obchodno-právny vzťah.


Cieľmi pre vypracovanie tohto etického kódexu sú:

- Zaviazať všetky zúčastnené strany, ku ktorým je etický kódex smerovaný, k vysokoprofesionálnemu správaniu sa vo všetkých smeroch ich činnosti.

- Zvýšiť etickú hodnotu a dobré meno spoločnosti FASTER GROUP medzi všetkými participujúcimi stranami, čiže nie len vo vnútri spoločnosti, ale taktiež medzi existujúcimi a novými klientmi spoločnosti.

- Eliminovať všetky faktory vo vnútri spoločnosti FASTER GROUP, ktoré by mohli spôsobiť zníženie záujmu o služby zo strany verejnosti, prípadne zapríčiniť stratu dobrého mena spoločnosti

 

 

2. Vzťahy medzi FASTER GROUP, zamestnancami, maklérmi, spolupracovníkmi a inými fyzickými a právnickými osobami s platným obchodno-právnym vzťahom.

2.a Zamestnanci

Pri prijímaní nových zamestnancov FASTER GROUP prihliada výhradne na súlad profesných schopností a predpokladov uchádzača s požiadavkami, kladenými na konkrétne pracovné miesto, so striktnou výlukou akýchkoľvek diskriminačných postupov.

Zamestnanci a FASTER GROUP dodržiavajú vzájomne voči sebe všetky zákonom stanovené práva a povinnosti. V prípade zistenia porušovania akýchkoľvek práv alebo povinností bude druhá strana na tento fakt neodkladne upozornená a bude sa snažiť o vyriešenie vzniknutej situácie profesionálnou komunikáciou, zacielenou na urovnanie situácie a odstránenie nedostatku. Neprípustným je riešenie akejkoľvek spornej situácie pred tretími osobami bez vedomia dotknutej strany, čo môže byť považované za ohováranie.

2.b Makléri

FASTER GROUP pri prijímaní realitných maklérov využíva všetky dostupné zdroje a prostriedky pre overenie kvalifikačných a praktických predpokladov uchádzača o profesionálnu činnosť realitného makléra.

FASTER GROUP dbá na neustále vzdelávanie svojich realitných maklérov počas celého obdobia spolupráce. Pri tvorbe a implementácii vzdelávacích aktivít FASTER GROUP prihliada na legislatívne zmeny, súvisiace s činnosťou realitného makléra, vývoj cien realít a iné, nové požiadavky, ktoré budú v danom čase kladené na činosť realitného makléra, s cieľom dosiahnuť maximálnu profesionalitu pri komunikácii makléra s klientmi.

FASTER GROUP nevyvíja žiadne formy neprimeraného nátlaku na výkonnosť makléra, či už priame alebo nepriame, s cieľom dosiahnuť vyšší profit spoločnosti.

FASTER GROUP priebežne monitoruje a vyhodnocuje činnosť svojich realitných maklérov s cieľom neustále skvalitňovať poskytované služby.

2.c Iné fyzické a právnické osoby s obchodno-právnym vzťahom k FASTER GROUP

Pri uzatváraní obchodno-právnych vzťahov s inými právnickými a fyzickými osobami FASTER GROUP dbá na ich dôsledný výber, pričom prihliada najmä na ich profesionalitu a transparentnosť.

FASTER GROUP neuzatvára žiadny obchodno-právny vzťah s osobami, o ktorých nedôveryhodnosti má vedomosť. V prípade nespokojnosti klienta FASTER GROUP s činnosťou takejto osoby, ktorá má s FASTER GROUP uzatvorený právoplatný vzťah, preberá zodpovednosť za riešenie vzniknutej situácie FASTER GROUP.

 

 

3. Vzťahy medzi FASTER GROUP a klientmi

FASTER GROUP vo vzťahu ku klientom využíva zásadu rovnosti a antidiskriminačný prístup. FASTER GROUP sa zaväzuje nevyvíjať žiadnu kampaň alebo iné obchodné praktiky, ktoré by mohli pred klientom nepravdivo vykresľovať stratégiu, veľkosť a postavenie spoločnosti na trhu.

FASTER GROUP vykonáva svoju činnosť s cieľom presvedčiť klienta o profesionalite a kvalite všetkých poskytovaných služieb.

FASTER GROUP pri realizácii každého obchodného prípadu uzatvára s klientom zmluvný vzťah výhradne písomnou formou, so zakotvením všetkých podrobností obchodného prípadu. Pred uzatvorením zmluvného vzťahu FASTER GROUP poskytuje svojim klientom dostatok času pre vznesenie a zakomponovanie prípadných námietok a poznámok do zmluvných dokumentov.

Akékoľvek platby zo strany klientov sú prijímané na bankovom účte spoločnosti FASTER GROUP, pričom ich použitie pred právoplatným uzatvorením jednotlivého obchodného prípadu je neprípustné. V prípade zákonného odstúpenia od zmluvy zo strany klienta sú prípadné, už zaplatené rezervačné zálohy, vrátené okamžite.

Ceny za jednotlivé obchodné prípady, stanovené vždy individuálne, po vzájomnej dohode s klientom, sú jasne uvedené v zmluvných dokumentoch. Pokiaľ tomu tak nie je, služby sú klientovi poskytnuté bezodplatne, na náklady FASTER GROUP.

Korektnosť realizácie každého obchodného prípadu FASTER GROUP garantuje. V prípade nezrealizovania prevodu vlastníckych práv k nehnuteľnosti z predávajúceho na kupujúceho, vstupuje do procesu advokát, ktorý osobne zastupuje klienta FASTER GROUP, a to bez vplyvu na už dohodnutú cenu služieb. Právny servis FASTER GROUP je zabezpečovaný externou nezávislou advokátskou kanceláriou a je automaticky poskytovaný všetkým klientom FASTER GROUP.

 

 

4. Vzťahy medzi realitnými maklérmi FASTER GROUP a klientmi

Realitný maklér sa pri komunikácii s klientmi spoločnosti správa profesionálne, slušne a úctivo, pričom akceptuje každého klienta ako individuálnu osobnosť s potrebou individuálneho prístupu. V prípade vzniku nedorozumenia maklér vyvinie maximálne úsilie pre vyriešenie situácie a vyvaruje sa akýmkoľvek krokom, ktoré by mohli viesť k vzniku konfliktnej situácie medzi ním a klientom.

Realitný maklér sa zaväzuje nevyvíjať žiadny nátlak na klienta a neuvedie ho do časovej či inej tiesne, ktorá by mala vplyv na rozhodnutie klienta predať/kúpiť/prenajať nehnuteľnosť. V prípade porušenia tohto bodu etického kódexu zaniká nárok makléra na odmenu za zrealizovaný obchod v plnej výške a je to dôvodom pre okamžité ukončenie zmluvného vzťahu.

Realitný maklér pri nábore nových nehnuteľností využíva len korektné a pravdivé obsahy reklamných kampaní. V obsahu inzerovanej nehnuteľnosti, ako aj pri komunikácii s potencionálnym kupujúcim realitný maklér uvádza len pravdivé fakty o nehnuteľnosti a zámerne nezatajuje žiadnu informáciu, ktorá mu je o nehnuteľnosti v danom čase známa a mohla by mať za následok aj negatívne rozhodnutie potencionálneho kupujúceho.

Realitný maklér je povinný overiť si všetky skutočnosti o predávanej nehnuteľnosti. V prípade zistenia závažných rozporov medzi tvrdením majiteľa nehnuteľnosti a skutočným stavom predávanej nehnuteľnosti má maklér právo odmietnuť predaj takejto nehnuteľnosti. V prípade podozrenia na pokus o predaj nehnuteľnosti v rozpore s legislatívou danej krajiny, maklér oznámi túto skutočnosť okamžite svojmu priamemu nadriadenému.

Pri zastupovaní klienta pred finančnými inštitúciami, úradmi a inými právnickými a fyzickými osobami je profesionálne vystupovanie realitného makléra bezpodmienečné. Maklér nevyvinie žiadnu aktivitu, vedúcu k jeho finančnému alebo inému prospechu na úkor klienta.

Realitný maklér od klientov nepríjma žiadne finančné prostriedky v hotovosti a nie je oprávnený požadovať akúkoľvek formu odmeny nad zmluvne dohodnutú cenu služieb.

 

 

V Trnave, 28. septembra 2015

PONUKA NEHNUTEĽNOSTÍ

KONTAKT

FASTER GROUP s.r.o.

Adresa: prevádzka:

PSČ: Krížna 18, 91930 Jaslovské Bohunice

Email: fastergroup(a)fastergroup.sk

Telefón: +421 915 617 216

MTcwMWFmN